php操作字符串转换成数组

今天在php论坛中看到以为朋友发了一个帖子请教php如何把字符串转换成数组;作为php程序员的新一第一反应是联想到explode(),implode()这两个函数。新一也是用里面的函数进行转换成数组的。

con[1]=28&selt[1]=1&con[2]=29&selt[2]=4&con[3]=26&selt[3]=4

&con[4]=30&selt[4]=2&con[5]=4&selt[5]=1&con[6]=11&con[7]=12

上面就是网友需要转换成PHP数组的字符串;下面也是新一提供PHP转换代码

<?php
$str = 'con[1]=28&selt[1]=1&con[2]=29&selt[2]=4&con[3]=26&selt[3]=4&con[4]=30&selt[4]=2&con[5]=4&selt[5]=1&con[6]=11&con[7]=12';
$arr = explode('&',$str);
$arr2 = array();
foreach($arr as $k=>$v){
    $arr = explode('=',$v);
    $arr2[$k] = $arr[1];
}
print_r($arr2);
?>
//输出
Array
(
  [0] => 28
  [1] => 1
  [2] => 29
  [3] => 4
  [4] => 26
  [5] => 4
  [6] => 30
  [7] => 2
  [8] => 4
  [9] => 1
  [10] => 11
  [11] => 12
)
//第二个
<?php
$str = 'con[1]=28&selt[1]=1&con[2]=29&selt[2]=4&con[3]=26&selt[3]=4&con[4]=30&selt[4]=2&con[5]=4&selt[5]=1&con[6]=11&con[7]=12';
$arr = explode('&',$str);
$arr2 = array();
foreach($arr as $k=>$v){
    $arr = explode('=',$v);
    $arr2[$arr[0]] = $arr[1];
}
print_r($arr2);
?>
//输出
Array
(
  [con[1]] => 28
  [selt[1]] => 1
  [con[2]] => 29
  [selt[2]] => 4
  [con[3]] => 26
  [selt[3]] => 4
  [con[4]] => 30
  [selt[4]] => 2
  [con[5]] => 4
  [selt[5]] => 1
  [con[6]] => 11
  [con[7]] => 12
)

新一的PHP代码也可以解决字符串转换成数组的问题。最后phper网友应该在手册上面查到了parse_str()函数就可以把字符串转换成PHP数组;下面介绍一下parse_str()函数的说明让自己在脑子中好有印象.
parse_str() 函数把查询字符串解析到变量中。

parse_str(string,array)
string:需要转换的字符串;
array:返回到一个数组中;
如果没有设置array的话就覆盖同名变量

转载请注明来源:新一 » php操作字符串转换成数组

赞 (0) 评论 (0) 分享 ()